شما میتوانید روی در صفحه اول سایت ملک خود را بدون ثبت نام یا با ثبت نام در سیستم ثبت نمایید. و سپس مراحل عکس برداری صورت خواهد پذیرفت