آماده سازی تصاویر تهیه شده:

 تصاویر تهیه شده توسط عکس بردارجهت ثبت در سامانه به متخصصین مربوطه تحویل داده میشود و پروسه متصل کردن و یکپارچه سازی تصاویر در یک تور مجازی صورت میپذیرد.