تعیین کارشناس و ثبت ملک در سامانه:

 در این مرحله ملک در سیستم ثبت شده و کارشناس مخصوص جهت فروش یا اجاره ملک به آن اختصاص داده میشود.(با این قابلیت روی هر ملک به صورت تخصصی کار شده و مراحل فروش یا اجاره بسیار ساده و پویا انجام خواهد شد)

هر کارشناس تنها در زمان ومسیر تایین شده به صورت تخصصی روی ملک کار خواهد کرد. و تداخلی بابت ازدهام املاک در سیستم نخواهیم داشت.